Фiнансовi послуги

ФІНАНСОВА ПОСЛУГА: НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

 

Фінансовий лізинг належить до фінансових послуг (п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664).

 

Надання послуг з фінансового лізингу (послуга з фінансового лізингу) - операція з фінансовими активами, яка полягає в набутті юридичною особою (лізингодавцем) у власність речі у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передачі цієї речі у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) на підставі Договору фінансового лізингу.

 

Фінансовий лізинг відрізняється від оперативного лізингу тим, що за економічним змістом фінансовий лізинг – це продаж лізингодавцем майна лізингоодержувачу.

Тобто економічна суть фінансового лізингу полягає саме у продажу, а не в оренді майна, оскільки:

  • надано у фінансовий лізинг майно наприкінці терміну дії договору лізингу , звичайно ж, має тільки незначну залишкову вартість;

  • лізингоодержувач може придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною нижче ринкової;

  • надано у фінансовий лізинг майно є спеціально виготовленим за замовленням лізингоотримувача і після закінчення дії лізингового договору не може бути використане іншими особами, крім лізингоотримувача

 

    За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

   Лізинг – багатогранне економічне явище, яке поєднує в собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування та інвестування фінансової та підприємницької діяльності.

   Відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку, Законом України «Про фінансовий лізинг».

 

   Предмет лізингу - неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). Майно,  що перебуває в державній або комунальній власності 
та щодо якого відсутня заборона  передачі  в  користування  та/або володіння,  може  бути передано в лізинг у порядку,  встановленому Законом України «Про фінансовий лізинг»;

 

   Переваги фінансового лізингу:

   • Фінансовий лізинг – це фінансова послуга, яка надається виключно фінансовою установою, (ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»);

   • Лізинг дозволяє включати в собівартість продукції відсотки за отримані позикові кошти;

АДРЕСА:   03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 30    

ТЕЛЕФОН: (044) 599-0006;

e-mail:  Finco24online@gmail.com